سرویس وبلاگ دهی

سرویس وبلاگ دهی و سایت ساز رایگان پی بلاگ : peyblog.ir

وبلاگ دهی

سایت ساز

بهترین وبلاگ دهی ایران
سرویس وبلاگ دهی و سایت ساز رایگان پی بلاگ : peyblog.ir
راهنمای طراحی قالب برای وبلاگ های بلاگ
نکته
تمامی تگ ها به کوچکی و بزرگی حروف حساس اند .
تگ های عمومی
تگ های عمومی تگ هایی هستند که نیازی نیست آنها را تگ خاصی قرار دهید .
<-BlogUrl-> نمایش آدرس وبلاگ
<-BlogAndPostTitle-> نمایش عنوان وبلاگ شما به همراه عنوان صفحه ي داخلي
<-BlogTitle-> نمایش عنوان وبلاگ
<-BlogDescription-> نمایش توضیح وبلاگ
<-BlogId-> نمایش شناسه وبلاگ
<-BlogXmlLink-> نمایش آدرس خوراک وبلاگ
<-BlogCustomHtml-> نمایش اسکریپت های خاص وارد شده در قسمت تنظیمات وبلاگ
<-BB:BlogArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو وبلاگ
<-OnlineVisitors-> نمایش افراد آنلاین
<-TodayVisits-> نمایش بازدید امروز
<-YesterdayVisits-> نمایش بازدید دیروز
<-WeekVisits-> نمایش بازدید هفته قبل
<-MonthVisits-> نمایش بازدید ماه قبل
<-YearVisits-> نمایش بازدید سال قبل
<-AllVisits-> نمایش کل بازدید ها
<-BlogPostsCount-> نمایش تعداد مطالب وبلاگ
<-BlogCommentsCount-> نمایش تعداد نظرات وبلاگ
<-LinkBlog-> سیستم تبادل لینک خودکار
تگ های مطالب
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ تو ای وب قرار گیرند : <peyblog> TAG </peyblog>
<-PostLink-> نمایش آدرس ثابت مطلب
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostContent-> نمایش متن مطلب
<-PostId-> نمایش شناسه مطلب
<-PostAuthor-> نمایش نام نویسنده مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ ارسال مطلب
<-PostTime-> نمایش ساعت ارسال مطلب
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید های مطلب
<BlogExtendedPost>
MORE
</BlogExtendedPost>
هر کدی که بجای واژه MORE در دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای MORE از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a>
<BlogComment>
COMMENT
</BlogComment>
هر کدی که بجای واژه COMMENT در دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای بخش نظرات باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای COMMENT از کد زیر استفاده می شود :
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
بلاک موضوعات مطلب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش موضوعات مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در دو تگ تو ای وب قرار گیرد : <peyblog> BLOCK </peyblog>
<BlogPostCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryId-> نمایش شناسه موضوع
</BlogPostCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک برچسب های مطلب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش برچسب های مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در دو تگ تو ای وب قرار گیرد : <peyblog> BLOCK </peyblog>
<BlogPostTagsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostTags> کد آغاز کننده چرخه
<-TagName-> نمایش نام برچسب
<-TagLink-> نمایش آدرس برچسب
</BlogPostTags> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostTagsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک زمینه مطالب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش برچسب های مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در دو تگ تو ای وب قرار گیرد : <peyblog> BLOCK </peyblog>
<BlogPostCustomFieldBlock id=1> کد آغاز کننده بلاک برای زمینه شماره 1
<-PostCustomField-> کد مقدار زمینه
</BlogPostCustomFieldBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک درباره وبلاگ
این بلاک برای نمایش تصویر و متن درباره وبلاگ که در بخش تنظیمات وبلاگ موجود هستند بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در دو تگ بلاگ پروفایل قرار گیرد : <BlogProfile> BLOCK </BlogProfile>
<-BlogAbout-> نمایش متن درباره وبلاگ
<BlogPhoto>
PHOTO
</BlogPhoto>
هر کدی که بجای واژه PHOTO در دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که تصویری برای وبلاگ آپلود شده باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای PHOTO از کد زیر استفاده می شود :
<img src="<-BlogPhotoLink->">
<BlogProfileLinkBlock>
LINK
</BlogProfileLinkBlock>
هر کدی که بجای واژه LINK در دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که پروفایل مدیر فعال باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای LINK از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر وبلاگ</a>
لازم به ذکر است که دو تگ <-BlogPhotoLink-> (نمایش لینک تصویر وبلاگ) و <-BlogProfileLink-> (نمایش لینک صفحه پروفایل مدیر) باید حتما در تگ های ذکر شده قرار بگیرند .
بلاک نویسندگان
این بلاک برای نمایش نویسندگان وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogAuthorsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogAuthors> کد آغاز کننده چرخه
<-AuthorName-> نمایش نام نویسنده
<-AuthorLink-> نمایش آدرس مطالب نویسنده
<-AuthorPosts-> نمایش تعداد مطالب نویسنده
</BB:BlogAuthors> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogAuthorsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک موضوعات وبلاگ
این بلاک برای نمایش موضوعات وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryPosts-> نمایش تعداد مطالب موضوع
<-CategoryClass-> نمایش کلاس موضوع
</BB:BlogCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پیوندهای وبلاگ
این بلاک برای نمایش پیوندهای وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogLinksBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogLinks> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
</BB:BlogLinks> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogLinksBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پیوندهای روزانه وبلاگ
این بلاک برای نمایش پیوندهای روزانه وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogLinkDumpBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogLinkDump> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
<-LinkClicks-> نمایش تعداد کلیک ها بر روی لینک
</BB:BlogLinkDump> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogLinkDumpBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین عناوین مطالب وبلاگ
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogPreviousItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogPreviousItems items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BB:BlogPreviousItems> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogPreviousItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب یک موضوع خاص بکار برده می شود .
<BB:BlogCategoryPostsBlock catid="شماره موضوع" items="10"> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogCategoryPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryPostsTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-CategoryPostsLink-> نمایش آدرس مطلب
</BB:BlogCategoryPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogCategoryPostsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عناوین صفحات وبلاگ
این بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogExtraPageBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BB:BlogExtraPage> کد آغاز کننده چرخه
<-ExtraPageTitle-> نمایش عنوان صفحه
<-ExtraPageUrl-> نمایش آدرس صفحه
<-ExtraPageId-> نمایش شناسه صفحه
</BB:BlogExtraPage> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogExtraPageBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آرشیو وبلاگ
این بلاک برای نمایش آرشیو وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogArchive> کد آغاز کننده چرخه
<-ArchiveTitle-> نمایش عنوان آرشیو
<-ArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو
</BB:BlogArchive> کد پایان دهنده چرخه
بلاک جستجو در وبلاگ
این بلاک برای جستجو در عناوین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:SearchBoxBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SearchBoxInput-> نمایش فیلد جستجو
<-SearchBoxSubmit-> نمایش دکمه جستجو
<SearchBoxSubmitValue= پویش > اختصاص نام برای دکمه جستجو
searchboxbtn کلاس دکمه جستجو
searchboxipt کلاس فیلد جستجو
</BB:SearchBoxBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک نظرسنجی
این بلاک برای نمایش نظرسنجی وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogPollBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-PollQuestion-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollSubmit-> کد نمایش دکمه ثبت نظر
<-PollResult-> کد دکمه نمایش نتایج نظر
<PollSubmitValue=ثبت> اختصاص نام برای دکمه ثبت نظر
<PollResultValue=نتایج> اختصاص نام برای دکمه نتایج نظرسنجی
<BB:BlogPoll> کد آغاز کننده چرخه
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</BB:BlogPoll> کد پایان دهنده چرخه
</BB:BlogPollBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک دیگر صفحات
این بلاک برای نمایش صفحات دیگر وبلاگ بکار برده می شود .
<BB:BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BB:BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
current کلاس صفحه ی فعلی
بلاک ورود اعضا به وبلاگ
این بلاک برای نمایش فرم ورود به وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای میهمانان وبلاگ قابل مشاهده است .
<BB:SignInBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-BB:SignInBlock-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-BB:SignInBlock-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-BB:SignInBlock-Button-> نمایش دکمه ورود
</BB:SignInBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پنل کاربری
این بلاک برای نمایش لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای کاربران وبلاگ قابل مشاهده است .
<BB:MemberBlock> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای وبلاگ نمایش داده می شود
</BB:MemberBlock> کد پایان دهنده بلاک
تگ های ثبت نام در وبلاگ
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ زیر قرار گیرند : <SignUp> TAG </SignUp>
<BB:SignUp-Form> کد آغاز فرم ثبت نام
<-SignUp-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignUp-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignUp-RePassword-> نمایش فیلد تکرار رمز عبور
<-SignUp-Email-> نمایش فیلد ایمیل
<-SignUp-Name-> نمایش فیلد نام و نام خانوادگی
<-SignUp-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-SignUp-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-SignUp-Button-> نمایش دکمه ثبت نام
</BB:SignUp-Form> کد پایان فرم ثبت نام
تگ های ورود اعضا
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ زیر قرار گیرند : <SignIn> TAG </SignIn>
<BB:SignIn-Form> کد آغاز فرم ورود
<-SignIn-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignIn-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignIn-Button-> نمایش دکمه ورود
</BB:SignIn-Form> کد پایان فرم ورود
تگ های فراموشی رمز عبور
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ زیر قرار گیرند : <Forget> TAG </Forget>
<BB:Forget-Form> کد آغاز فرم فراموشی رمز عبور
<-Forget-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Forget-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Forget-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Forget-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Forget-Button-> نمایش دکمه یادآوری
</BB:Forget-Form> کد پایان فرم فراموشی رمز عبور
تگ های ویرایش مشخصات اعضای وبلاگ
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ زیر قرار گیرند : <Edit> TAG </Edit>
<BB:Edit-Form> کد آغاز فرم ویرایش مشخصات
<-Edit-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Edit-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Edit-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Edit-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Edit-Button-> نمایش دکمه ویرایش
</BB:Edit-Form> کد پایان فرم ویرایش مشخصات
تگ های ارسال مطلب به وبلاگ توسط اعضا
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در دو تگ زیر قرار گیرند : <SendPost> TAG </SendPost>
<BB:SendPost-Form> کد آغاز فرم ارسال مطلب
<-SendPost-Title-> نمایش فیلد عنوان مطلب
<-SendPost-Content-> نمایش باکس متن مطلب
<-SendPost-MoreContent-> نمایش باکس ادامه مطلب
<-SendPost-Tags-> نمایش فیلد تگ های مطلب
<-SendPost-Category-> نمایش فیلد موضوع مطلب
<-SendPost-Button-> نمایش دکمه ارسال مطلب
</BB:SendPost-Form> کد پایان فرم ارسال مطلب
بلاک نمایش مطلب تصادفی وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
این بلاک برای نمایش مطلب تصادفی وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogRandItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogRandPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BlogRandPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogRandItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پربازدید ترین عناوین مطالب وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
این بلاک برای نمایش عناوین پربازدید ترین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogHitItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogHitPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید مطلب▆▇█*جدید*█▇▆
</BlogHitPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogHitItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
اخرین نظرات وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
این بلاک برای نمایش عناوین پربازدید ترین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogCommentsItems> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCommentsItems items"10"> کد آغاز کننده چرخه
<-CommentSender-> نام فرستنده نظر
<-CommentText-> متن نظر
<-CommentWeb-> ادرس وبلاگ نظر دهنده▆▇█*جدید*█▇▆
<-CommentPost-> نام پستی که روی ان نظر داده شده▆▇█*جدید*█▇▆
<-PostLink-> ادرس پست
</BlogCommentsItems> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCommentsItems> کد پایان دهنده بلاک